Seweryn

10 tekstów – auto­rem jest Se­weryn.

O, przewrotności!

Naj­więcej go­ryczy przy­nosi zapłata za błąd, który po­pełniamy płacąc za cudze błędy. 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 16 maja 2013, 04:37

Szacunek do kobiet

Roz­mowę o sza­cun­ku do ko­biet zacznij­my od ko­biet, które mają sza­cunek do siebie. 

dziennik
zebrał 6 fiszek • 8 marca 2013, 00:02

Znój

Człowiek w to­ku ewo­luc­ji mu­siał przejść przez drze­wa, a ja się przej­muję ma­turą... córki. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 7 marca 2013, 00:08

Chybił-trafił

Dlacze­go nie gram w lotto?

Pot­rzebę chy­biania połączoną z wielką wiarą w wyg­raną zas­po­kajam rzu­cany­mi cel­ny­mi ri­pos­ta­mi, które nie mają szans dot­rzeć do mózgów adresatów. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 10 lutego 2013, 23:46

Upór czyli bieda

Muszę poz­wo­lić so­bie na drob­ne zmiany. Jes­tem wyz­nawcą zmian wiel­kich i os­ta­tecznych. Im większe i os­ta­teczne pla­ny, tym większa szan­sa na niepo­wodze­nie. Tyl­ko w drob­nych zmianach można poz­wo­lić so­bie na luk­sus ich skuteczności.

O ile stać nas na ta­ki luk­sus. Głównie na luk­sus zmian w myśleniu. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 8 lutego 2013, 17:34

Zapaść

Taf­la two­jego czoła nie zaz­na już nig­dy spo­koju. Po­ziome bruz­dy są śla­dem, który czas od­cisnął po­nad twoimi brwiami. Two­ja wewnętrzna gra­witac­ja wy­wiera na­cisk na całe two­je zewnętrze. Pogłębia li­nie pa­pilar­ne, spra­wiając, że [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 4 lutego 2013, 21:31

Usiądź

Na­wet gdy siedzę przed tym ek­ra­nem, biegnę gdzieś, czym­kolwiek umiem biegać. Wzro­kiem po pik­se­lach, pal­ca­mi po kla­wiaturze, myśla­mi po całym Wszechświecie. Biegam wspom­nieniami, bieg mój toczą czer­wo­ne krwin­ki, ato­my tle­nu. Biegnę ja sam w biegnącym cza­sie i cały ten bieg, o którym opo­wiadam, jest po­wodo­wany chęcią odpoczynku.

Usiądź, mówię sobie.

I chwilę później jes­tem już trzy kro­ki dalej. 

dziennik
zebrał 11 fiszek • 3 lutego 2013, 18:00

Idź, a dokona się

Stanąłeś twarzą w twarz z prze­ciw­nością lo­su. Nikt nie kwes­tionu­je jej wa­gi. Masz za­tem dwa wyjścia. Łat­wiej­sze na początku i rodzące wiele trud­ności później. Oraz trud­niej­sze na star­cie, ale za to przynoszące [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 1 lutego 2013, 00:10

Anatomia strachu

Oto strach. Uczu­cie dys­komfor­tu. Je­go is­tnienie przez ty­siącle­cia za­pew­niło nam kom­forto­we wa­run­ki, aby dziś skru­pulat­nie pielęgno­wać ko­lej­ne po­wody do strachu. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 31 stycznia 2013, 00:06

O prostytuowaniu się ustami

Od mówienia włas­nym głosem ludzie bar­dziej chcą, aby ich słysza­no. Dla­tego tak chętnie dołączają do chóru większości. Chełpią się później, że ich głos da­leko niesie.

Po­dej­rze­wam, że myślących po­dob­nie jak Je­zus było więcej. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 30 stycznia 2013, 11:17
Zeszyty
  • Wór – Wrzu­cam tek­sty do te­go wo­ra, jak mi się spo­dobają.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność